• 74 817 90 14
  • 516928951
  • sklep@mateomarket.pl
Menu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.mateomarket.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy www.mateomarket.pl prowadzony jest przez MATEO-SERVICE MATEUSZ BORKOWSKI, ul. Wrocławska, nr 136c, 58-306 Wałbrzych, NIP: 8862828988, REGON: 021391228, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
2. Definicje:
a) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
b) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
c) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
d) Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
e) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
f) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
g) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
h) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.mateomarket.pl,
i) Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. zw. dalej „Kodeksem Cywilnym”) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
k) Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §8,
l) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.
m) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
3.Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec Kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b) prowadzeniu Newslettera,
c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
5. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego www.mateomarket.pl, świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. urządzenia komputerowego posiadającego przeglądarkę internetową oraz włączoną obsługę Java Script oraz Cookies.
6. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem www.mateomarket.pl.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA


1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.
3. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@mateomarket.pl.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER


1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mateomarket.pl.

§4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
5. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a) złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,
d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel.: 74 647-67-64 lub 516-928-951,
6. Zamówienia, złożone w dni powszednie i soboty po godzinie 16:00, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
8. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego w formie Zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość email z wyraźną informacją o przyjęciu oferty Kupującego, tj. przyjęciu złożonego Zamówienia do realizacji.
9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w której Sprzedawca wyraźnie zaznaczy iż przyjmuje ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną przez Kupującego.
10. Potwierdzeniem przyjęcia oferty Kupującego oraz realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie jest wiadomość z informacją o potwierdzeniu złożenia Zamówienia, która może być wysyłana przez Sprzedawcę na adres email Kupującego, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, ani żadna inna forma kontaktu, o ile nie zawiera wyraźnego oświadczenia woli o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Kupującego.
11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 74 647-67-64 lub 516-928-951 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sklep@mateomarket.pl.
12. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie 30 dni roboczych, przy czym czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
13. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie (brak zamówionego Towaru na magazynie Sprzedawcy może wynikać z wycofania Towaru z obrotu przez producenta/dystrybutora lub zaprzestania produkcji Towaru, ograniczonej lub całkowitej niedostępności Towaru w obrocie, co może również wiązać się zmianą ceny Towaru w stosunku do tej wskazanej w opisie Towaru) oraz w razie wydłużenia planowego czasu realizacji Zamówienia, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia stanowiącego ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
14. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia lub ustalić ze Sprzedawcą indywidualne warunki realizacji Zamówienia.

§5. DOSTAWA


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
a) dostarczenie Towarów przez firmę kurierską DPD,
b) dostarczenie przesyłki w formie paletowej
c) odbiór w wybranym przez Kupującego Paczkomacie Inpost.
3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
5. Towary wysyłane są po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji oferty złożonej przez Kupującego oraz po zaksięgowaniu 100 % wartości Zamówienia na rachunku Sprzedawcy o ile Kupujący nie wybrał sposobu płatności za pobraniem, o którym mowa w §6 ust. 1. lit. c).
6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

§6. PŁATNOŚCI


1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym,
b) płatność internetowa za pomocą systemu płatności – PayU.
c) płatność za pobraniem,
2. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.
3. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
5. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayU dostępnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy, o których mowa w 1 ust. 3 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wyłączone.

– prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§8. REKLAMACJA


1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego, który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera.
2. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
3. Reklamacje należy kierować na adres:
MATEO-SERVICE MATEUSZ BORKOWSKI, ul. Wrocławska, nr 136c, 58-306 Wałbrzych,
lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep@mateomarket.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
e) Dowód zakupu lub jego kopię.
5. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
6. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
7. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.
10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

§ 9. GWARANCJA


1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją, której udziela Producent. Informacja o tym czy dany Towar objęty jest gwarancją znajduje się w opisie Towaru.
2. Okres gwarancyjny przyznany na sprzedawany Towar objęty gwarancją wynosi w zależności od Towaru od 12 do 24 miesięcy i wskazany jest w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego.
3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

§ 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH


1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.mateomarket.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.mateomarket.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Kupującym będącym konsumentem, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
5. W przypadku sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego tj. w przypadku gdy Kupującym jest osoba dokonująca czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – sądem właściwym do rozpatrywania sporu będzie Sąd właściwy dla Siedziby Sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 74 817-90-14 lub 516-928-951
Napisz: sklep@mateomarket.pl
Kontakt

Miło powitać was na naszym sklepie internetowym. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wiele interesujących produktów w atrakcyjnych cenach.
ZAPRASZAMY !!

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies niezbędnych do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić własne warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.